Zoeken
  • René Verhoef

De oversteek naar een duurzame economie

Denkt u bij het lezen van bovenstaande term “duurzame economie” ook meteen aan materialistische zaken, zoals goederen, geld, recycling en zo? Mooi, dan zit u er faliekant naast! Net als wij overigens …. School uzelf even snel bij via dit interview met René Verhoef van onze sponsor Akwisto Consultancy en er gaat een wereld voor u open. Vooral als u nu denkt: dit interview sla ik maar even over, want de term “duurzaam” hoor ik net iets te vaak en “economie” interesseert me niet. Dan mist u iets. Want dit gesprek gaat heel erg over onze club en dus over u. Tot onze verrassing blijkt het namelijk helemaal niet te gaan over materialistische zaken of geld, maar primair over hoe organisaties – en dus ook wij als club – omgaan met elkaar en met onze buitenwereld. Over hoe we verbindingen leggen met alles om ons heen. Klinkt filosofisch? Nou, niet dus. Het is een geheel andere kijk op hoe we onszelf organiseren, hoe we ons profileren en hoe we iets creëren dat er toe leidt dat “iedereen” zich bij onze club wil aansluiten.


We treffen René Verhoef op een winterse ochtend, met de eerste (natte) sneeuw van dit jaar. Nieuwsgierig vragen we waar zijn bedrijfsnaam “Akwisto” vandaan komt, want dat klinkt als een naam waar een verhaal bij hoort. Dat klopt! René: “Akwisto is afgeleid van het Italiaanse “aquisto” en betekent “verwerven”. Maar dan niet in de betekenis van “bezit” maar van ergens over kunnen beschikken, er toegang toe hebben, het kunnen gebruiken, etc. In de traditionele economie wordt vooral gekeken naar de financiële en materiele aspecten, in mijn benadering gaat het allereerst over de sociale en relationele aspecten. Hoe kunnen we bestendige relaties opbouwen met elkaar en met de buitenwereld waarin openheid, transparantie, samenwerking en vertrouwen op de eerste plaats komen en welk wederzijds aantrekkelijk verdienmodel past daar dan vervolgens bij? Een verdienmodel dat niet over geld gaat maar over waarde. Dat is een geheel andere benadering dan het gebruikelijke onderhandelen en het uitmelken van contracten over te leveren producten, diensten, garanties, prijzen, etc.” Mooi verhaal, gesnapt, maar nu even heel praktisch. Wat betekent dat concreet voor organisaties? Wat doen jullie als je ergens binnenkomt? René: “In het algemeen: als we bij organisaties aan de slag gaan, dan kijken we bijvoorbeeld hoe we toeleveranciers en afnemers/klanten in een andere rol kunnen laten opereren. Hoe kunnen we hen echt onderdeel te laten worden van de organisatie, ze maximaal integreren in processen en hen inzage te geven in hoe intern de dingen worden gedaan. En natuurlijk ook omgekeerd: toeleveranciers en afnemers moeten ook transparant willen zijn naar de organisatie waarmee een relatie wordt onderhouden. Transparantie vereist vertrouwen en dat is vaak een lastige maar cruciale hobbel in de omslag naar anders werken. Maar als je die horde kunt nemen, dan kom je als organisatie in een hele andere wereld. Dan ben je niet meer bezig met geld verdienen door slim inkopen, onderhandelen, met procedures, controles en eindeloos administreren. Dan ben je bezig om samen met je toeleveranciers en afnemers iets te creëren, samen iets bestendigs op te bouwen, het samenwerken veel leuker te maken. Het verdienen zit ‘m in enorme wederzijdse besparingen in tijd, geld en verkeerde energie. Die je dan kunt besteden aan nieuwe dingen. Veel leuker, veel uitdagender en ……… veel duurzamer ofwel toekomstvast. Dat klinkt als een fikse omslag die moet worden gemaakt!


Om het voor onze lezers tastbaar te maken: hoe vertaal je dat dan bijvoorbeeld naar onze golfclub? Ook wij hebben immers een Duurzaamheidscommissie? Aha, kennelijk hebben we aan de goede knop gedraaid, want René gaat helemaal los: “Klopt en hoe! Samen met de Clubhuiscommissie hebben we recent deze nieuwe benadering toegepast op de relatie van de club met De Hofmeester. In plaats van een contract tussen de club enerzijds en De Hofmeester anderzijds hebben we nu een echte samenwerkingsovereenkomst. Zij geven ons volledig inzicht in alle facetten van hun bedrijfsvoering en wij geven De Hofmeester inzage in alle clubinformatie die voor hen relevant is. Alles is transparant gemaakt. Dat heeft geleid tot een geheel vernieuwde, andere relatie. De leden zien de baan en het restaurant immers als een geheel? Daarin past geen contract dat alleen gaat over pacht, omzet en winst. Ook in de Duurzaamheidscommissie zijn we bezig met eenzelfde nieuwe benadering. We nemen alle leveranciers die betrokken zijn bij onderhoud, service, leveringen van producten en diensten onder de loep om te komen tot een andere relatie. Die is gebaseerd op samenwerking, transparantie en vertrouwen. En dus niet primair op geld: als de relatie en de samenwerking goed zijn, dan volgt daaruit vrijwel altijd een voor beide partijen positief financieel plaatje. Ofwel: omdenken! Ik zie dat ook heel duidelijk in jullie Sponsorcommissie, waar alles is gericht op het bieden van tegenwaarde in ruil voor een financiële bijdrage. Jullie zien een sponsor niet als een zak geld of een bord in de baan, maar als een partij die de club en de leden kan helpen en omgekeerd. Het deelnemen in elkaars netwerken, het inschakelen van sponsoren bij het vele werk in de club, clubleden je diensten aanbieden, daar gaat het om. Je moet een sfeer creëren waarin mensen en organisaties zich uit zichzelf melden, omdat ze daar heel graag aan willen deelnemen. Zet de ramen en deuren open en maak het leuk voor iedereen. Het tijdperk van “wij onder elkaar” is passé, historie. Pfff, stof tot nadenken!


Bij de afsluiting van ons gesprek volgt nog een visionaire ontboezeming van René over onze club: “De Edese heeft de basis intussen erg goed op de rails staan, dankzij heel veel (re)organisatiewerk van bestuur, commissies en vrijwilligers, top! We hebben een geweldige sfeer, het is een echte vereniging en het is een heerlijke nononsense club waar de golfsport en de gezelligheid voorop staan. De club staat nu aan de vooravond van een volgende fase, waarin de aansturing veel meer vanuit de commissies zelf moet komen. Dat betekent dat de commissies niet meer via het bestuur met elkaar communiceren maar rechtstreeks. Ik hoor iedereen nu denken: huh, hoe doe je dat met 17 commissies en ruim 100 vrijwilligers? Nou, geloof me, het kan en er zijn legio hele grote (vrijwilligers)organisaties die zo werken. Niet met top-down hiërarchische procedures en technologie, maar door hele simpele dingen: geef heldere kaders aan, maak het leuk, geef iedereen de ruimte, zet in op samenwerking. Natuurlijk heb je – maar op de achtergrond! - een sterk en wijs bestuur nodig, maar het creëren van een in de volle breedte zeer sterke organisatie van samenwerkende commissies, partners en sponsoren: dat is pas echt duurzaam!”

17 keer bekeken0 reacties

Email: rene.verhoef@akwisto.nl

Telefoon: +31 (0)6 54 64 55 55

© 2020 by MO FIVE.